Statut

STATUT FUNDACJI

„PIASTUN – WYRÓWNYWANIE SZANS”

 

 

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

Fundacja Piastun – wyrównywanie szans, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona  aktem notarialnym sporządzonym w dniu 28 sierpnia 2007 roku, Rep. A Nr 5862/2007

 

 

§ 2.

1. Fundacja posiada osobowość prawną. Fundacja prowadzi działalność na podstawie obowiązującego prawa oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw pomocy społecznej.

3. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem. 

 

§ 3.

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Zabrze.

2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

3. Terenem działania Fundacji  jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Fundacja może posiadać oddziały zamiejscowe oraz tworzyć jednostki organizacyjne. 

 

§ 4.

1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

2. Fundacja może, dla celów współpracy z zagranicą, posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 

§ 5.

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji lub przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

 

 

Cele i zasady działania Fundacji

§ 6.

Fundacja została powołana w celu:

1.   Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

2.   Ochrony i promocji zdrowia,

3.   Działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

4.   Działań na rzecz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

5.   Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

6.   Działalności na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,

7.   Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,

8.   Promocji i organizacji wolontariatu

 

§ 7.

1. Fundacja realizuje swe cele poprzez:

1.     Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej,    organizacyjnej, naukowej, oświatowej, wychowawczej, kulturalnej  i merytorycznej oraz tworzenie warunków do rozwoju pomocy w formie          dofinansowania  bezpłatnych szkoleń i sympozjów.

2.     Współprace z organami administracji państwowej i samorządowej, a także                                     organizacjami społecznymi w budowaniu podstaw prawidłowego procesu integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem w formie dofinansowania szkół i ośrodków integracyjnych.

3.     Finansowanie nagród i stypendiów dla osób szczególnie uzdolnionych.

4.     Dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży na kolonie i obozy, zielone
szkoły i leczenia w kraju i za granicą.

5.     Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej,           organizacyjnej na rzecz podmiotów (osób prawnych i jednostek nie            posiadających osobowości prawnej) prowadzących lub organizujących           działalność w zakresie ochrony zdrowia.

6.     Dofinansowanie osób niepełnosprawnych, chorych lub ubogich.

7.     Zbieranie środków i przekazywanie ich na dożywianie.

8.     Finansowanie leków dla osób chorych.

9.     Dofinansowanie imprez charytatywnych i działalność charytatywna, zwłaszcza poprzez ustanawianie funduszy, przyznawanie nagród i stypendiów osobom fizycznym i prawnym,

10.Fundowanie tablic pamiątkowych, sztandarów, pomników i obelisków.

11.Angażowanie sektora biznesu w działania przyczyniające się do realizacji celów fundacji,

12.Organizowanie festiwali i imprez artystycznych sprzyjających celom Fundacji

13.Inicjowanie i rozwijanie współpracy z władzami samorządowymi i rządowymi sprzyjającej celom Fundacji,

14.Prowadzenie innych niezbędnych działań służących do realizacji celów statutowych.

 

§7a.

Dla osiągnięcia celów statutowych Fundacja realizuje zadania w zakresie sfery zadań publicznych określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami). Może je realizować przez działalność nieodpłatną w zakresie pożytku publicznego.

 

§7b.

1.     Działalność nieodpłatna Fundacji w zakresie pożytku publicznego to:

a.     Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (87.90.Z),

b.    Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (88.10.Z),

c.     Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z),

d.    Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z)

e.     Działalność bibliotek (91.01.A)

f.      Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z)

g.     Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z)

 

§ 8.

Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.

 

§ 9.

Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.

 

Majątek i dochody Fundacji

 

§ 10.

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 5000 zł (pięć tysięcy złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 

§ 11.

1. Działalność Fundacji finansowana jest ze środków pochodzących m.in. z:

1.      majątku własnego Fundacji;

2.      spadków, zapisów, darowizn, dotacji,  subwencji i innego rodzaju przysporzeń majątkowych, poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne;

3.      wpływów ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych przez Fundację na podstawie odpowiednich zezwoleń;

4.      oprocentowania rachunków bankowych i lokat, z zysków ze sprzedaży i posiadania obligacji skarbowych skarbu państwa;

5.      zaciągania pożyczek;

6.      przychodów z odpłatnej działalności statutowej;

7.      nawiązek i świadczeń pieniężnych zasądzonych na rzecz Fundacji przez sąd. 

3. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

4. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa dewizowego.

5. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

§ 12.

Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

 

§ 13.

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na: 

1.udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji

w stosunku do członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób,
z którymi członkowie, członkowie organów lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi,

2.przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3.wykorzystywaniu majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

4.zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 

Władze Fundacji

 

§ 14.

1. Władzami fundacji są:

- Rada Fundacji, zwana dalej Radą,

- Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

3. Członkowie Rady mogą wykonywać swe funkcje w Radzie przez pełnomocnika ustanowionego w formie pisemnej.

4. Członkowie Rady Fundacji:

1) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi  w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

Rada Fundacji

 

§ 15.

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2. Rada Fundacji składa się z trzech członków i jest wybierana na czas nieoznaczony. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady oraz może wybrać Wiceprzewodniczącego. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz. Rada może odwołać zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego w dowolnym czasie.

3. Członków składu Rady powołuje i odwołuje Fundator.

4. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:

1) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady;

2) sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych;

3) śmierci członka.

 

§ 16.

1. Rada może zaprosić do stałego udziału w swych pracach osoby fizyczne lub pełnomocników osób prawnych, które dokonały znaczących wpłat na rzecz Fundacji lub w inny, szczególny sposób przyczyniły się do jej rozwoju bądź położyły szczególne zasługi dla realizacji celów zbieżnych z celami statutowymi Fundacji. Osoby te są honorowymi członkami Rady - którzy tworzą Honorową Radę Fundacji.

2. Honorowi członkowie Rady Fundacji mogą uczestniczyć w jej posiedzeniach z głosem doradczym.

 

§ 17.

1. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku.

2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek fundatora, Zarządu lub co najmniej 1/3 składu Rady.

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy, Fundatora, Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.

5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje 1 głosem.

7. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący.

8. W sytuacji nie cierpiącej zwłoki, jeżeli zwołanie posiedzenia Rady nie jest możliwe, Przewodniczący Rady może zarządzić głosowanie pisemne nad projektem uchwały, rozsyłając projekt członkom zwyczajnym Rady. Uchwała w trybie głosowania pisemnego może zapaść tylko w przypadku jednomyślności wszystkich członków Rady.

 

§ 18.

Do zadań Rady należy w szczególności:

1. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji;

2. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności i bilansu oraz udzielanie Zarządowi absolutorium;

3. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu;

4. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia;

5. przyznawanie honorowego członkostwa Rady;

6. zatwierdzanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub likwidacji Fundacji.

 


§ 19.

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.

2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

 

Zarząd Fundacji

 

§ 20.

1. Zarząd Fundacji składa się z nie mniej niż 2 i nie więcej niż pięciu osób powoływanych przez Fundatora na pięcioletnią kadencję. Zarząd może wybierać ze swojego grona jednego lub dwóch Wiceprezesów.

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku:

a) złożenia rezygnacji, zgłoszonej pisemnie do Przewodniczącego Rady;

b) śmierci;

c) odwołania zgodnie z ust. 5 poniżej.

5. Zarząd Fundacji w całości lub poszczególni członkowie Zarządu są odwoływani przez Fundatora przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów. Odwołanie następuje w przypadku:

a) choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji;

b) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu;

c) istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu;

d) zaistnienia przyczyn innych niż wymienione powyżej.

6. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

 

§ 21.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

1) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;

2) uchwalanie regulaminów;

3) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;

4) dokonywanie wyboru przedsięwzięć i projektów realizowanych i wspieranych przez Fundację w celu osiągania jej celów statutowych zgodnie z misją Fundacji, programami działalności, Statutem, oraz aktualnie obowiązującym prawem;

5) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;

6) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów;

7) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;

8) udzielania pełnomocnictw;

9) tworzenie i organizowanie biura Fundacji oraz niezbędnych stałych lub doraźnych jednostek i komórek organizacyjnych wraz z nadaniem regulaminu organizacyjnego i określenie zasad i zakresu działania;

10) dokonywanie zmian w statucie Fundacji;

11) występowanie z wnioskiem w kwestii połączenia z inna fundacją lub likwidacji Fundacji.

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, z wyjątkiem par. 24 i par. 26. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

6. Zarząd zobowiązany jest corocznie przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji oraz sprawozdanie finansowe (bilans).

7. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

8. Zarząd fundacji działa społecznie. Fundator może przyznać w uzasadnionych okolicznościach, poszczególnym członkom Zarządu, wynagrodzenie doraźne lub stałe.

 

 

Sposób reprezentacji

 

§ 22.

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie. W przypadku zaciągania zobowiązań lub rozporządzania majątkiem Fundacji wartości przekraczającej jednorazowo, bądź łącznie w okresie 1 (jednego) roku na rzecz jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych, kwotę 20.000,00 (dwadzieścia tysięcy) złotych, do ważności tych transakcji wymagana jest uchwała Zarządu Fundacji. Prezes Zarządu pełni funkcję pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w  Fundacji.

 

Połączenie z inną fundacją

 

§ 23.

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 § 24.

W sprawach połączenia z inną Fundacją decyzję podejmuje Zarząd, przy czy jego decyzje zapadają większością 2/3 głosów przy obecności 2/3 wszystkich członków, w tym Prezesa, i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Fundatora. 

 

Likwidacja Fundacji

 

§ 25.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie

wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw Fundacji.

 

§ 26.

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd, przy czy jego decyzje zapadają jednogłośnie przy obecności wszystkich członków, w tym Prezesa, i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Fundatora

§ 27.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone mocą decyzji Fundatora na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.