Cele statutowe

 

 

Celem Fundacji jest podtrzymywanie tradycji narodowych,

pielęgnowanie polskości i rozwój świadomości narodowej

oraz pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej

– wyrównywanie szans tych rodzin i osób.