„W pełni wykwalifikowani na rynku pracy!” - projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Poddziałania 7.4 „Niepełnosprawni na rynku pracy” Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.

Niniejszy projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych, którzy chcą nabyć nowe kwalifikacje zawodowe i podnieść swoją konkurencyjność na rynku pracy. Okres realizacji projektu to: 01.09.2013-30.06.2015. Uczestnicy projektu zapewnione mają: stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, zaświadczenie o ukończenia szkolenia, bezpłatne materiały szkoleniowe, poczęstunek podczas zajęć, najlepszą kadrę trenerską oraz miejsce szkoleń pozbawione barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu wszyscy Uczestnicy projektu wezmą udział w:

 Indywidualny Program Działania

(m.in. diagnoza przyczyn pozostawania bez pracy, planowanie ścieżki kariery zawodowej)

Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne

(m.in. zajęcia z motywacji, bilans swoich mocnych i słabych stron)

Poradnictwo zawodowe

(m.in. aktywne metody poszukiwania pracy, zasady przygotowania profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych)

Szkolenia zawodowe - do wyboru 1 z 3 szkoleń:

1         Grafik komputerowy (120 godzin)

2         Programista (120 godzin)

3         Pracownik kancelaryjny (120 godzin)

Warsztaty kompetencji społecznych

(m.in. zasady efektywnej komunikacji, twórcze rozwiązywanie konfliktów, sztuka negocjacji i wywierania wpływu, skuteczna autoprezentacja) 

Staż zawodowy (6 miesięczny) w przedsiębiorstwach z województwa śląskiego